Cookie beleid Oeverzwaluwen

De website van Oeverzwaluwen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Protocol ongewenst gedrag


1. Intentie

SV Oeverzwaluwen is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van leden,
medewerkers en vrijwilligers. Daarvoor willen we leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel
mogelijk beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Het bestuur heeft daarom
het Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag, in welke vorm
dan ook, ontoelaatbaar is. Ieder lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm
van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.
Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van seksuele
intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt
gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin leden, medewerkers en vrijwilligers elkaar op een
respectvolle en correcte wijze behandelen.
Om dit te voorkomen en bestrijden zetten we ons als vereniging in voor:
• bekendheid te geven aan het beleid;
• een vertrouwenspersoon aan te stellen en dit bekend te maken binnen de vereniging;
• een lage drempel voor klagers om zich met klachten tot de vertrouwenspersoon te kunnen
richten;
• een adequate afhandeling van klachten.

2. Definities

2.1 Seksuele intimidatie.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan alle vormen van seksuele gedragingen en toenadering
die door degene die het signaleert of ondergaat als eenzijdig, negatief, ongewenst en/of
gedwongen worden ervaren. De verschillende vormen van seksuele intimidatie zijn:
▪ seksualiserend gedrag: het uiten van ongepaste affectieve gevoelens zowel in woord
[opmerkingen en toespelingen] als gedrag, handelingen met een seksueel en/of erotisch
getinte lading;
▪ onnodige aanrakingen: onnodige aanrakingen of betasting;
▪ ontucht met misbruik van gezag: ontucht onder misbruik van gezag ten opzichte van
ondergeschikten;
▪ aanranding: gedwongen worden tot het plegen dan wel dulden van ontuchtige handelingen;
▪ verkrachting: tegen de wil gedwongen worden tot geslachtsgemeenschap en/of het op
andere wijze seksueel binnendringen van het lichaam.

2.2 Discriminatie.

Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden, medewerkers
of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst,
huidskleur en nationaliteit.

2.3 Intimiderend gedrag / pesten.

In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de
intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de
aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als een lid,
medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan
moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.

2.4 Leden.

Een ieder die aan een of andere vorm van training- of wedstrijdactiviteiten deelneemt van SV
Oeverzwaluwen.

2.5 Externe personen.

Personen die geen directe relatie hebben met SV Oeverzwaluwen. Bijvoorbeeld introducés bij
sportieve activiteiten, familieleden en/of vrienden van leden.

2.6 Medewerkers.

Alle trainers, vrijwilligers, stagiaires, etc. die verbonden zijn aan SV Oeverzwaluwen ten behoeve
van de vereniging.

2.7 Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is een persoon die optreed als persoon tot wie de leden, medewerkers
of vrijwilligers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zich kunnen richten voor advies
en ondersteuning. Gewenst om eerst intern op te lossen.

2.8 Geheimhouding.

Een ieder die in het kader van het klachtenonderzoek kennis neemt van gegevens waarvan hij/zij
het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding
daarvan.

3. Uitgangspunten

1. Alle vormen van ongewenst gedrag worden beschouwd als een schending van de integriteit
van leden, werknemers of vrijwilligers.
2. Ongewenst gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, ziekte
(verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de vereniging.
3. Het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale beleid
van de vereniging.
4. Alle medewerkers en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het
voorkomen van ongewenst gedrag.
5. Bestuursleden en medewerkers dienen zich kritisch op te stellen tegenover verschijnselen
die ongewenst gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hier tegen op te treden.
6. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Het beleid
met betrekking tot ongewenst gedrag is in dit protocol verwoord en zal ook als zodanig
worden uitgedragen.

4. Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag

Voor iedere medewerker (ook vrijwilligers, stagiaires e.d.) van SV Oeverzwaluwen geldt een
meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van ongewenst gedrag tegenover een
lid, medewerker of vrijwilliger. Dit echter pas na overleg en toestemming van het slachtoffer.
Melding kan plaatsvinden bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon. Het bestuur ziet er op toe
dat melder / klager geen nadeel ondervindt.

5. Klachtenbehandeling

Indien een lid, medewerker of vrijwilliger, melding wil doen van ongewenst gedrag kan hij/zij zich
wenden het bestuur van SV Oeverzwaluwen of afdelingsbestuur of vertrouwenspersoon.
De volgende fasen kunnen doorlopen worden:

5.1 Vertrouwenspersoon.
Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt er binnen korte tijd een eerste gesprek plaats. Een
van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is het verzorgen van de eerste opvang
van de klager. Het is van belang om in de eerste fase het probleem / de klacht helder te krijgen
en samen met de klager te komen tot verdere strategiebepaling. De klager kan zich altijd laten
bijstaan door iemand die zij of hij vertrouwt. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt
vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de klager kan de vertrouwenspersoon actie
ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of klager begeleiden. Alle mogelijkheden
worden in de eerste instantie op een rij gezet om de gevolgen van ongewenst gedrag aan te
pakken. Bij het doorpraten van de mogelijkheden gaat het enerzijds om wat de klager zelf wil en
anderzijds om wat de feitelijke omstandigheden zijn. Een gesprek met de vertrouwenspersoon
kan in sommige gevallen voldoende ondersteuning bieden. Ook het inzetten van een externe
bemiddelaar behoort tot de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Gedurende het
gehele traject van klachtenbehandeling ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager.

5.2 Bemiddeling.

In deze fase bestaat de mogelijkheid om via een bemiddelaar te komen tot een oplossing van het
probleem. Indien de klacht van dien aard is dat bemiddeling niet kan bijdragen aan een oplossing
tussen beide partijen, kan deze fase worden overgeslagen. Als de vertrouwenspersoon en de
klager inschatten dat het probleem opgelost kan worden via bemiddeling kunnen zij zoeken naar
een persoon die de rol van bemiddelaar kan vervullen. Het is van belang dat de bemiddelaar
acceptabel is voor zowel de klager alsook voor de aangeklaagde en een neutrale rol kan
vervullen. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat het de aangeklaagde op deze wijze
duidelijk wordt dat het probleem gesignaleerd is en dat van de aangeklaagde
gedragsverandering wordt verwacht in de toekomst.

5.3 Het bestuur.

Als de klacht bij bestuur komt, eerst proberen in overleg met de betrokkene, er zelf uit te komen.
Als het via vertrouwenspersoon gaat, dan komt het bestuur op basis van het advies van de
vertrouwenspersoon tot een besluit en zal daaraan uitvoering geven. Het besluit van het bestuur
wordt ter kennis gebracht aan de klager, de aangeklaagde en de vertrouwenspersoon.

Het hoofdbestuur

Vertrouwenspersoon
Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook.......toch gebeurt het wel
eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij het graag wilt.
SV Oeverzwaluwen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de
leden met plezier hun sport beleven.
Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen onze
vereniging.
Als sportvereniging doen we ons best om ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en
als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.
Je kunt daarom terecht bij een vertrouwenspersoon als je geconfronteerd wordt met
ongewenst gedrag.
Wat is ongewenst gedrag?
Je kunt dan denken aan onder andere:
o ( Cyber) pesten en treiteren
o Roddelen en negeren
o Discriminatie
o Agressie en geweld
o Machtsmisbruik
o Seksuele intimidatie ( o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact,
aanranding)
Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren.
Soms is het wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander dat als pesten
ervaart.
Maar in alle situaties geldt: “ wat ongewenst is, dat bepaal jij”.
Spreek degene die het ongewenste gedrag vertoont aan of, als dat lastig is, ga je naar de
leiders/trainers, je ouder(s), of een bestuurslid.
Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun
je terecht bij de vertrouwenspersoon.
Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, er wordt naar je geluisterd en je krijgt de eerste
ondersteuning. Samen bespreken jullie hoe het probleem kan worden aangepakt en de
vertrouwenspersoon zal dat persoonlijk be- en/of doorgeleiden.
Vertrouwenspersonen zijn Waltina Bergsma en Jeltsje Venema
Waltina is te bereiken via [email protected]
Jeltsje is te bereiken via [email protected]

Het Hoofdbestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!