Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon - Oeverzwaluwen Voetbal Koudum

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

 

Protocol Privacy en Fotoprotocol 

Privacy protocol 

Dit is de privacyverklaring van SV Oeverzwaluwen afdeling Koudum, adres Ds. L. Tinholtstraat 5, 8723  CW Koudum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40001473, hierna te noemen: `de Vereniging`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig  wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet  hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding  van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:  

communicatie@oeverzwaluwen-voetbal.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke  persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens  eventueel van ons ontvangen.

Doel 

Welke  

persoonsgegevens

Grondslag 

Bewaartermijn 

Ontvangers

         

Onderzoeken of u  lid kan worden  

en  

het uitvoeren van  de 

lidmaatschapsove reenkomst.

Voornaam 

Achternaam 

Adres  

Geboortedatum  

Telefoonnummer E-mail adres

Uitvoering van  de  

overeenkomst 

Indien u lid  

wordt  

gedurende de  looptijd van de  overeenkomst.  Indien u geen  lid wordt  

worden uw  

gegevens zo  

snel als  

mogelijk  

verwijderd  

binnen 6  

maanden

Ledenadmini stratie

Administratie 

Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer E-mail adres 

Bankgegevens 

Betaalgegevens 

KNVB lidnummer

Uitvoering van  de  

overeenkomst 

Gedurende de  looptijd van de  overeenkomst  en tot 2 jaar  

daarna, daarna  alleen in de  

financiële  

administratie  

voor 7 jaar.

Ledenadministr atie 

Wedstrijdsecre tariaat

Versturen digitale  berichten

Voornaam 

Achternaam 

E-mailadres

Uitvoering van  de  

overeenkomst

Zolang als men  aangemeld is.

webmasters

Publiceren van  

foto’s 

Voornaam 

Achternaam

Toestemming 

Zolang als de  

toestemming 

Bezoekers  

Social MediaProtocol Privacy en Fotoprotocol Pagina 1 van 4 

     

niet is  

ingetrokken.

 

Versturen  

berichten van  

derden,  

waaronder  

sponsoren.

Voornaam 

Achternaam 

E-mailadres

Toestemming 

Zolang als men  aangemeld is.

Sponsoren  

Andere  

verenigingen

Ter benadering  na beëindiging  

lidmaatschap.  

Bijvoorbeeld voor  een reünie of  

bijzondere  

gebeurtenis. 

Voornaam 

Achternaam 

Adres  

Telefoonnummer E-mail adres

Toestemming 

Zolang als de  

toestemming  

niet is  

ingetrokken.

Ledenadministrat ieVerstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de  Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin  

persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage  te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij  een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de  Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens  van de Vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,  ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de  noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens  afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw  ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing  op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De  Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende  privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de  websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de  Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke  wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Protocol Privacy en Fotoprotocol Pagina 2 van 4 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken  tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via  onderstaande contactgegevens:  

Verantwoordelijke: Communicatie SV Oeverzwaluwen 

E-mail: communicatie@oeverzwaluwen-voetbal.nl 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw  persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij  de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor  contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Fotoprotocol 

SV Oeverzwaluwen (hierna de 'Vereniging') hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op  de website, app, clubtv, social media en andere communicatiemiddelen van de Vereniging. In dit  protocol staan de rechten en plichten betreffende video en fotomateriaal van onze leden,  vrijwilligers en alle andere betrokkenen.  

Bestuursleden, vrijwilligers en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van  beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.  

- Tijdens alle activiteiten door de Vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie  mogen/kunnen foto en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of  bezoekers enkel voor eigen gebruik, met inachtneming van privacybelang van de betrokkenen;  

- Indien de Vereniging opnames maakt voor publicatie, zal dit in opdracht van het bestuur zijn, de  fotograaf in opdracht is zichtbaar aanwezig;  

- Het is niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in of om de kleedruimtes;  - Bij voorkeur worden foto’s van minimaal twee of meer kinderen gepubliceerd;  - Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in de Vereniging gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding;  - De Vereniging draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst  

worden op de website/app/clubtv, nieuwsbrieven en social media waar de Vereniging eigenaar  van is;  

- Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen om opnamen te publiceren, noch  worden zij hierover apart ingelicht;  

- Ouders van jeugdleden en leden kunnen schriftelijk bij het bestuur bezwaar maken tegen  publicatie van opnames, dit bezwaar kan ook schriftelijk weer worden herroepen.  

Gebruik website/app/clubtv/social media  

- De website/app/clubtv en social media hebben tot doel informatie te verstrekken en promotie te  verzorgen over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van  jeugdleden, externe contacten en alle belangstellenden;  

- Binnen de Vereniging bestaan er geen ‘officiële’ WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet  verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam de Vereniging  dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan de Vereniging;  

- Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website/app/clubtv en facebook, waarvan de Vereniging eigenaar is, berust bij de Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de  website/app/clubtv geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige  wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging; 

Protocol Privacy en Fotoprotocol Pagina 3 van 4 

- Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen de Vereniging  website/app/clubtv en voor de eigen social media voorzieningen.  

Sancties  

Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire  maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders en/of betrokken worden meteen geïnformeerd. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!